Rozwój

UNITe opracowuje przyszłe lokalizacje, które będzie samodzielnie eksploatować w sposób długofalowy, zgodnie z logiką inwestowania w regionach w sposób zrównoważony. Wytwarzana energia jest energią lokalną i zrównoważoną, z której korzyści ekonomiczne czerpią wszyscy zarówno na etapie budowy, jak i w trakcie eksploatacji.

Grupa UNITe identyfikuje miejsca nadające się do realizacji projektów hydroenergetycznych lub fotowoltaicznych i kontroluje proces rozwoju aż do momentu uruchomienia i eksploatacji obiektów.

Obecnie grupa UNITe jest zaangażowana w różne etapy rozwoju wielu projektów. Rozwijanie jednego projektu trwa kilka lat. Dla przykładu, przyjmuje się, że od chwili identyfikacji lokalizacji hydroelektrowni aż do uruchomienia gotowej instalacji musi minąć 5 lat.

Identyfikacja lokalizacji i wstępne studium wykonalności

Dzięki pracy kartograficznej i terenowej oraz sieci operatorów na danym terytorium, identyfikujemy miejsca odpowiednie do produkcji energii odnawialnej.
Techniczne i środowiskowe ograniczenia miejsc są oceniane drogą prac terenowych i bibliograficznych, aby upewnić się np. co do zgodność projektu z lokalnymi planami gospodarowania wodami i uwarunkowaniami hydrologicznymi. Obliczany zostaje potencjał produkcyjny zakładu i określane są rozwiązanie techniczne.

Unite hyd z6 torrent developpement

Wykonalność projektów

Mieszkańcy i ich przedstawiciele są dla nas bramą wejściową na dany teren. Po zlokalizowaniu miejsca organizujemy spotkanie z lokalnymi podmiotami (społecznościami, firmami lub osobami prywatnymi), aby sformalizować partnerstwo, czyli rozpocząć pogłębione badania techniczno-środowiskowe.

Konsultacje te umożliwiają uwzględnienie ograniczeń specyficznych dla danego miejsca w celu dostosowania projektu do lokalnych oczekiwań.

Ten krok pozwala również ustalić szczegóły pakietu finansowego projektu. Grupa UNITe może być jedynym inwestorem i płacić za dzierżawę właścicielom gruntów zajętych pod instalację, począwszy od roku jej uruchomienia. Celem jest sprawiedliwy podział wpływów ze sprzedaży zielonej energii.

UNITe może również współtworzyć projekt z lokalnymi podmiotami publicznymi lub prywatnymi.

Opracowania

Dysponująca 35-letnim doświadczeniem w dziedzinie energii odnawialnej, grupa UNITe posiada wiedzę i know-how operatora, które pozwalają jej określić dla każdej lokalizacji najlepsze rozwiązanie techniczne, zapewniające zrównoważoną i zoptymalizowaną pracę instalacji.

Badania środowiskowe niezbędne do zatwierdzenia projektu i zapewnienia ochrony środowiska są prowadzone przez niezależne biuro badawcze. W przypadku naziemnych projektów fotowoltaicznych oraz projektów hydroelektrycznych faza ta jest realizowana w cyklu rocznym, ponieważ inwentaryzacje flory i fauny należy przeprowadzać w różnych porach roku, aby w pełni uwzględnić terenowe uwarunkowania.

Jeśli sprostanie wszystkim wyzwaniom środowiskowym dla danego terenu nie jest możliwe, grupa UNITe może być zmuszona do przerwania realizacji projektu.

Podczas badań prowadzone są regularne konsultacje z organami państwowymi, a lokalne podmioty otrzymują sprawozdania z postępów prac.

Finansowanie

Aby sfinansować swoje inwestycje w odnawialne źródła energii, grupa UNITe wykorzystuje liczne posiadane atuty:

  • ponad 35 lat doświadczenia w finansowaniu i eksploatacji aktywów energetycznych
  • wysoko wykwalifikowany wewnętrzny zespół finansowy
  • partnerzy bankowi, którzy od wielu lat darzą grupę UNITe pełnym zaufaniem
  • udziałowcy finansowi (w tym m.in. fundusz OMNES CAPITAL, BPI-France, SGCP), którzy szanują wartości grupy UNITe, jej wieloletnie zaangażowanie, jednocześnie zapewniając dodatkową wiedzę ekspercką w zakresie rozwiązań finansowych.
Financement

Zaangażowanie społeczności lokalnych

UNITe wie, jak projektować rozwiązania w zakresie finansowania i zarządzania, aby naprawdę angażować mieszkańców i społeczności lokalne

W przypadku elektrowni Meije finansowanie zostało otwarte dla lokalnej ludności za pośrednictwem platformy finansowania. Zaangażowanie lokalne może pójść znacznie dalej: W celu zapewnienia współpracy przy realizacji projektu grupa UNITe potrafi tworzyć mieszane struktury, aby nawiązać korzystną współpracę na szczeblu lokalnym, zaraz po ustaleniu planów projektowych.

W tym duchu w 2019 r. stworzyliśmy CORREZE ENERGIES RENOUVELABLES, spółkę gospodarki mieszanej (société d’économie mixte – SEM), w celu rozwoju odnawialnych źródeł energii w regionie Corrèze. Spółka ta ma być narzędziem promocji, rozwoju i wsparcia dla liderów projektów ramach programu Ekologicznej przemiany Corrèze (Corrèze Transition Écologique).

W zależności od woli, umiejętności technicznych i możliwości inwestycyjnych danych społeczności, mogą one decydować się na mniejsze lub większe zaangażowane w rozwój projektu. Możliwe są więc różne scenariusze:

  • Społeczność deleguje w pełni rozwój projektu grupie UNITe, która zapewni samodzielne finansowanie. Oprócz podatków gmina otrzyma wówczas opłatę roczną określoną przed wdrożeniem badań, począwszy od pierwszego roku eksploatacji instalacji.
  • Samorząd jest udziałowcem mniejszościowym w pakiecie finansowym projektu: będzie wówczas udziałowcem spółki projektowej do wysokości zainwestowanej kwoty. Mówimy wtedy o wspólnym rozwijaniu projektu.
  • Rzadziej władze lokalne decydują się być większościowym udziałowcem projektu poprzez utworzenie spółki gospodarki mieszanej (société d’économie mixte – SEM). Ponoszą wówczas większą część ryzyka i kosztów inwestycyjnych.

Grupa UNITe angażuje również mieszkańców i społeczności lokalne poprzez wykorzystanie platform crowdfundingowych.